Afspraken

Om onze clubwerking in goede banen te leiden hebben we enkele afspraken gemaakt.

  Vereisten om lid te blijven

 • Het lidgeld bedraagt 50 Euro/jaar voor actieve-werkende leden, actieve niet-werkende leden betalen 300 Euro/jaar. In het lidgeld is de VWB bijdrage voor het ganse gezin inbegrepen.
  Als een actief lid 20 ritten in één seizoen gereden heeft, krijgt men het volgende seizoen dat men lid is zijn lidgeld (€ 40) terugbetaald ten laatste in de maand maart. Je moet dus wel nog eerst het lidgeld van het volgende jaar betalen.
 • Om lid te blijven dien je ten minste 10 volledige clubritten per seizoen mee te rijden (een rit als chauffeur van de volgwagen telt ook mee) en, behalve niet-werkende leden, te helpen met de Fietsdodentocht®.
  Een "volledige" clubrit is pas geldig bij vertrek en aankomst vanaf het fort.
 • Men dient zich in elk opzicht sportief en loyaal te gedragen tegenover de andere leden en de club. De club op gelijk welke wijze bewust schade berokkenen zal de uitsluiting uit de club betekenen.
  1. Organisatie van de ritten

 • De parcoursmeester is baas tijdens de rit en hij bepaalt ook het tempo wanneer er een aanpassing vereist is of gevraagd wordt.
 • Er wordt voor het begin van elk seizoen een pool van 6 voorrijders voorgesteld. Zij zullen de snelheid tijdens de rit aanpassen naar gelang de omstandigheden ( weer, type rit,….). De voorrijders kunnen elke rit en tijdens de rit wijzigen .
 • Bij grote ritten (meer dan 100 km) worden er drank-/eetpauzes ingelast. De pauzes worden bepaald door de parcoursmeester in functie van afstand en tijd.
 • Het tempo van de club ligt tussen 28 en 30 km/u. Indien de rit en het weer het toelaten kan deze worden verhoogd met 1 of 2 km/u.
 • Er wordt 2 aan 2 gereden, er wordt samen vertrokken en samen aangekomen. Op het einde van de klim of de kassei wordt er gewacht tot iedereen bij is. Op vlakke wegen blijft iedereen achter de voorrijders.
 • De fietsen dienen technisch in orde te zijn voor aanvang van de rit. Wegritten worden geacht met de racefiets gereden te worden.
 • Het vertrek van de rit is steeds stipt.
 • Bij het volgen met de bestelwagen en tijdens de fietsdodentocht is er een 0-tolerantie voor alcohol.
 • Samen uit, samen thuis. We laten niemand achter.
  1. Verzekering

 • Ieder lid is verzekerd via de VWB verzekering.
 • De chauffeur van de aanhangwagen met de fietsen is NIET verantwoordelijk voor de lading, deze is ook NIET verzekerd. Dit geldt evenzeer voor iemand die fietsen op een andere manier vervoert.
 • De club kan NIET verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele niet-aanvaarding van een schadegeval door de verzekering. Respecteer dus in elk geval de wegcode!
  1. Clubkampioenschap

 • Na elke volledig gereden clubrit krijgt het actieve lid een “bolletje” (= rit) en de daarbij horende kilometers.
 • De clubkampioen is hij die in het seizoen het meeste aantal kilometers bij clubritten gereden heeft. Bij ex-aequo telt het aantal "bolletjes" (=meegereden ritten).
  1. Kledij

 • Iedereen is verplicht om elke wegrit in, de meest recente en complete clubkledij te rijden, dit uit respect tegenover onze sponsors. Om dezelfde reden dienen de sponsors steeds zichtbaar te blijven, uitzondering hierop is bij actieve regenval. Accessoires (armstukken, beenstukken, schoenovertrekken, regenjas, muts, helm e.d.) die niet door of via de club verstrekt zijn, dienen zonder reclame te zijn.
 • Bij elke wegrit is het dragen van een helm verplicht.
 • Actieve leden betalen € 150 waarborg voor het volledige kledijpakket. De volgende drie jaar zal men telkens bij aanvang van een nieuw seizoen, en na het betalen van zijn lidgeld, 1/3e van deze waarborg terugkrijgen.
 • Kledij die wordt beschadigd bij een clubrit (bvb. een valpartij) zal door de club vervangen worden. Men mag echter de clubkledij gebruiken buiten de activiteiten ingericht door de club (bvb. trainingsritje in de week ). Indien je buiten de clubritten de kledij beschadigt dient het lid deze op eigen kosten te vervangen. Elke clubrit wordt in onbeschadigde kledij gereden.
  1. Deelnamekosten

 • Het bestuur zal een inschrijvingsdatum vooropstellen bij activiteiten waarvoor dit nodig is. Gelieve deze datum te respecteren, er wordt geen rekening gehouden met telaatkomers. Er zal ook steeds vermeld staan waar en aan wie te betalen.
 • Indien er een rit op de kalender staat waarbij inschrijvingsgeld betaald moet worden (bvb. een klassieker van een andere organisatie), zal de club dit betalen; er kan wel een waarborg gevraagd worden die later kan gebruikt worden voor de pauzes tijdens deze rit.
 • Voor de aanvang van elke rit tekent iedereen de aanwezigheidslijst. Diegene die na de rit gezamenlijk een standaardconsumptie (= prijs tot een koffie) drinkt legt € 5 uit en tekent in de kolom “betaald”.
  De chauffeur van de volgwagen moet niet uitleggen, hij drinkt mee van de pot.
  De eventuele rest wordt opgespaard in het “varken” en wordt gebruikt als bijpas bij tekorten en voor de consumptie(-s) tijdens de veldrit en de sluitingsprijs.
  Wanneer je 's morgens nog niet weet of je na de rit blijft nakaarten betaal je alvast 1 Euro voor je deelname in de kosten.
  Bij grote ritten betaal je bij de start altijd 5 Euro.
 • De club neemt standaard geen annulatieverzekering. Eventuele werkelijke annulatiekosten zijn steeds volledig ten laste van de annuleerder. Hou rekening met het feit dat annulatiekosten, doordat je meestal een gereduceerde deelnameprijs betaald, hoger kunnen zijn dan het bedrag dat je al betaald hebt en dat je dan nog moet bijbetalen.
  1. Bijkomende artikels

 • Alle punten die niet besproken zijn in het reglement worden geregeld en beslist door het bestuur en dit met het algemene clubbelang als leidraad.
 • Uitzonderingen op het reglement kunnen pas toegestaan worden na een schriftelijke vraag gericht aan het bestuur en na overleg in de eerstvolgende bestuursvergadering.